# Bez kategorii

Twój pracodawca twierdzi, że nie łączy Cię z nim stosunek pracy? Wytocz powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy

Powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy przysługuje osobie zatrudnionej na innej niż umowa o pracę podstawie, a warunki świadczenia przez nią pracy odpowiadają stosunkowi pracy. Dlaczego fakt ustalenia rodzaju  łączącego Cię z pracodawcą stosunku jest tak istotny? Z kilku ważnych powodów. Przede wszystkim odczujesz różnicę w momencie rozwiązania umowy z pracodawcom. Niestwierdzone istnienie stosunku pracy jest korzystne, ale dla twojego pracodawcy. Dzięki innym rodzajom umów jest on bowiem zwolniony z szeregu zobowiązań i świadczeń na twoją korzyść w porównaniu z sytuacją, gdyby „rozstawał się” z Tobą w oparciu o umowę o pracę.

Zatrudnienie na innej podstawie aniżeli umowa o pracę, pozbawia Cię szerokiej ochrony prawnej, która polega m.in. na: możliwości skorzystania z płatnego urlopu, zagwarantowania pensji w wysokości minimalnego wynagrodzenia, a zakończenie współpracy nie nastąpi z dnia na dzień (a tak może być w oparciu o inny rodzaj umowy). Charakterystycznymi cechami stosunku pracy są: osobiste wykonywanie pracy, ciągłość świadczenia, podporządkowanie poleceniom pracodawcy oraz wykonywanie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę.

Zastanów się, czy twoja praca nie jest świadczona zgodnie z powyższymi założeniami i jeżeli tak to w twoim interesie jest wniesienie pozwu o ustalenie istnienia stosunku pracy między Tobą a twoim pracodawcą. Jeżeli doszło do rozwiązaniu umowy nic straconego, w dalszym ciągu możesz skorzystać z powyższego uprawnienia. Równocześnie możesz dochodzić świadczeń wynikających z prawa pracy tj.: odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, zasądzenia ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, czy odprawy pieniężnej w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników, a także wydania świadectwa pracy i zasądzenia odszkodowania za niewydanie go w terminie, żądania zasądzenia wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy może okazać się dla Ciebie bardzo korzystny zarówno w znaczeniu finansowym, jak i w zakresie ubezpieczeń społecznych i późniejszych świadczeń emerytalno-rentowych.