# Bez kategorii

Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych – co dalej?

Jeżeli pobierasz świadczenia z ubezpieczeń społecznych (np. renta rodzinna) ZUS może wydać decyzję o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych. W takiej decyzji ZUS wskazuje okres (okresy), za który doszło do wypłaty nienależnie pobranych świadczeń oraz łączną kwotę do zwrotu. W decyzji będzie podany również rachunek bankowy, na który należy dokonać zwrotu. W przypadku gdy należność nie zostanie uregulowana w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji (w terminie, jaki przysługuje na złożenie odwołania) zostaną naliczone odsetki od nienależnie pobranego świadczenia za okres od dnia następującego po dniu doręczenia decyzji do dnia uregulowania całej należności.

Pamiętaj! Od takiej decyzji przysługuje Ci odwołanie, które należy wnieść za pośrednictwem organu rentowego, który wydał decyzję, do Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji. Po upływie tego terminu decyzja staje się prawomocna. Odwołanie możesz złożyć ustnie do protokołu (w siedzibie ZUS) lub na piśmie.