# Bez kategorii

Roszczenia pracownika, którego stosunek pracy został zakończony z naruszeniem przepisów KP

Pracownikowi, którego stosunek pracy został rozwiązany z naruszeniem przepisów Kodeksu Pracy, przysługuje roszczenie o :

-przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach → ma prawo domagać się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował uprzednio, nie wystarczy zaś zapewnienie mu pracy na stanowisku równorzędnym

-odszkodowanie – o odszkodowaniu orzeka sąd pracy ; przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, za max. 3 m-ce a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonanie określonej pracy

Warto zaznaczyć, że pracownikowi też przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Takie oświadczenie musi być złożone przez niego na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy .