# Bez kategorii

Pracujesz w nocy? Sprawdź, co się z tym wiąże i jakie ograniczenia przewidziano w kodeksie pracy

Jeżeli wykonujesz pracę przynajmniej 3h/dobę między godzinami 2100-700 lub na te godziny przypada ¼ czasu twojej pracy jesteś osobą pracującą w nocy. Na podstawie kodeksu pracy przysługuje Ci dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Powyższe uprawnienie może zostać zamienione na ryczałt w wysokości odpowiadającej przewidywanemu (planowanemu) wymiarowi pracy w porze nocnej, jeżeli pracownik wykonuje pracę stale poza zakładem pracy.  Jak obliczyć wysokość dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej? Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę należy podzielić przez liczbę godzin pracy przepracowanych w danym miesiącu, a następnie otrzymaną godzinową stawkę dodatku pomnożyć przez liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w nocy, w danym miesiącu. Dla osób, które otrzymują pensje dużo wyższe niż średnia krajowa dodatek liczony w ten sposób jest mało atrakcyjny. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby w wewnętrznych dokumentach firmy np. regulaminie, pracodawca ustalił wyższą stawkę za godzinę pracy w porze nocnej niż naliczona w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może jednak pracodawca ustalić kwoty niższej.

Maksymalny czas pracy w nocy osoby, która wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym nie może przekroczyć 8h na dobę. Nie dotyczy to jednak osób, które zarządzają w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz sytuacji, w której wystąpiła konieczność prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochron mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

Nie możesz pracować w nocy jeżeli jesteś kobietą w ciąży lub pracownikiem młodocianym. Względny zakaz dotyczy pracowników opiekujący się dzieckiem do 4. roku życia, a to oznacza, że co prawda mogą pracować w omawianej porze, ale muszą wyrazić pisemną zgodę na pracę w porze nocnej. Również praca w porze nocnej pracowników niepełnosprawnych jest dozwolona pod warunkiem, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne lub lekarz sprawujący opiekę nad pracownikiem wyda, na jego wniosek, zgodę na uchylenie zakazu pracy bądź, gdy osoba niepełnosprawna zatrudniona jest przy pilnowaniu.

Warto wiedzieć, że jeżeli godziny pracy nocnej są jednocześnie nadgodzinami, dodatek za pracę w nocy i dodatek za pracę w nadgodzinach muszą być wypłacane. Jeden dodatek nie pozbawia bowiem pracownika prawa do otrzymania drugiego dodatku, bowiem dodatek za pracę w nadgodzinach wynika z przekroczenia norm czasu pracy i jest niezależny od tego, czy normy zostały przekroczone nocą.

Jako osoba pracująca w nocy możesz złożyć wniosek do pracodawcy, na podstawie którego zobowiążesz go do poinformowania właściwego okręgowo inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników w porze nocnej. Powyższe służy przede wszystkim zewnętrznej kontroli przestrzegania warunków i czasu pracy, poziom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia pracowników.