# Bez kategorii

ŚWIADECTWO PRACY – co zrobić, gdy pracodawca nie chce wydać?

Zgodnie z regulacją zawartą w Kodeksie Pracy, pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, po ustaniu zatrudnienia, bez względu na sposób zakończenia współpracy, ma prawo otrzymać świadectwo pracy. Wydanie tego dokumentu winno nastąpić niezwłocznie, jeżeli strony nie zamierzają zawrzeć kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od rozwiązania bądź wygaśnięcia dotychczasowego stosunku pracy.

Jakie mamy możliwości jeżeli pracodawca nie chce nam wydać świadectwa pracy? Oto kilka możliwości.

  1. Upomnij się o dokument, jeżeli świadectwo pracy zostało wydane w ostatnim dniu pracy ani w ciągu 7 dni od ustania zatrudnienia.
  2. Wnieś skargę do Sądu Pracy. Wydanie  świadectwa pracy to Twoje prawo, którego możesz dochodzić przed Sądem.

W związku z niewydaniem przez pracodawcę świadectwa pracy masz także prawo do wystąpienia z roszczeniem o naprawienie szkody. Odszkodowanie taki przysługuje uprawnionemu w wysokości wynagrodzenia za okres pozostawanie bez pracy, z powodu niewydania świadectwa pracy,  nie dłuższy jednak niż 6 tygodni.