# Bez kategorii

DYSCYPLINARKA (ZWOLNIENIE DYSCYPLINARNE) — (ZWOLNIENIE Z PRACY W TRYBIE NATYCHMIASTOWYM). CZY TO NA PEWNO WILCZY BILET? ABC PRAWA PRACY

Co to jest? To sytuacja, w której pracodawca rozwiązuje umowę o pracę z pracownikiem bez wcześniejszego wypowiedzenia.

Czy konsekwencje są poważne?
– TAK. Informacja o niej już zawsze będzie zapisana w Twojej historii zatrudnienia.

Który przepis ją reguluje?
– Art 52 Kodeksu pracy,

Kiedy Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika?

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;
2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Jakiej umowy dotyczy dyscyplinarka?
– Umowy o pracę.
– Nie liczy się typ umowy, czyli to, czy pracujesz na cały czy na część etatu.
– dotyczy zarówno umowy na czas nieokreślony, jak i określony oraz umowy na okres próbny.

Co musi się znaleźć w piśmie, w którym pracodawca oświadcza, że zwalnia Cię dyscyplinarnie?
– dane pracodawcy/pieczęć zakładu pracy
– dane pracownika
– informacja o rozwiązaniu umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia
– przyczyna, dla której pracodawca decyduje się rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym
– pouczenie pracownika o możliwości odwołania się do sądu pracy
– podpis pracodawcy oraz pracownika.