# Bez kategorii

Wypowiedzenie zmieniające – czyli sposób na zmianę warunków pracy lub płacy pracowników

Wypowiedzenie zmieniające, nazywane w kodeksie „wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy” powoduje zmianę treści stosunku pracy z upływem okresu wypowiedzenia. W istocie wypowiedzenie to składa się z dwóch oświadczeń woli pracodawcy:

  • wyrażenia woli zaprzestania zatrudniania pracownika na uzgodnionych wcześniej warunkach;
  • oferty określającej nowe warunku pracy i płacy.

Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy uważa się za dokonane,  jeżeli pracownikowi zaproponowano na piśmie nowe warunki.  Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy jest jednostronną czynnością prawną pracodawcy, która zmierza do zastąpienia z upływem okresu wypowiedzenia dotychczasowych warunków pracy lub płacy innymi albo do zakończenia stosunku pracy z upływem tego okresu w wypadku odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków.