# Bez kategorii

Za jaki okres należy zwrócić nienależnie pobrane świadczenia z ZUS?

Osoba, która nienależnie pobrała świadczenia jest zobowiązana do ich zwrotu, wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego.

Nienależnie pobrane świadczenia podlegają zwrotowi za okres nie dłuższy niż:

– 12 miesięcy, jeżeli osoba pobierająca świadczenia zawiadomiła ZUS o zajściu okoliczności powodujących ustalenie lub zawieszenie prawa do świadczeń albo wstrzymanie  ich wypłaty w całości lub w części, a mimo to świadczenia były jej nadal wypłacane, albo

– 3 lata – w pozostałych przypadkach,

– 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, albo

– 1 rok kalendarzowy poprzedzający rok, w którym wydano decyzję o rozliczeniu świadczeń w związku z osiągnięciem przychodów, jeżeli osoba pobierająca świadczenie powiadomiła ZUS o osiągnięciu przychodu.

W przypadku dobrowolnego zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, odsetki od wpłaconej kwoty nienależnie pobranych świadczeń, za okres od dnia następnego po wydaniu decyzji, nie będą naliczane.