# Bez kategorii

Umowa o pracę – jakie daje Ci uprawnienia?

Umowa o pracę gwarantuje najpełniejszą ochronę stosunku pracy oraz zapewnia najszerszy katalog uprawnień przewidzianych ustawowo dla pracownika. Najistotniejszą kwestią związaną z umową o pracę jest powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, która oznacza, że rozwiązanie umowy o pracę pracodawca każdorazowo musi uzasadnić, dochowując określonych terminów i przesłanek dokonania tej czynności prawnej.

Ponadto umowa o pracę jest gwarancją dochowania określonych w niej warunków pracy i płacy. Minimalne wynagrodzenie za świadczenie pracy ze stosunku pracy opartego na podstawie umowy o pracę jest co roku określane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ustalenie minimalnej kwoty ma zabezpieczyć i zaspokoić podstawowe potrzeby życiowe pracownika i jego rodziny.

Okresy odpoczynku są pracownikowi przyznane w sposób roszczeniowy. Zaliczamy do nich: urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński (wychowawczy), urlop na żądanie, urlop za porozumieniem stron, urlop szkoleniowy. W losowych sytuacjach tj.: choroba, wypadek bądź ciąża pracownik podlega szczególnej ochronie prawnej wynikającej z zawiązania stosunku pracy na podstawie umowy o pracę z danym pracodawcą. Tylko pracownicy, która jest zatrudniona w oparciu o umowę o pracę przysługują liczne uprawnienia: wypłata wynagrodzenia, urlop macierzyński, dni wolne na badania, 1-2 przerwy na karmienie piersią a ich czas zależy od ilości dzieci, które mają być karmione: jedno dziecko 30 min , więcej- 45 min). Na okoliczności losowe, niezależne od pracownika przyznawane jest mu wynagrodzenie, pomimo, że nie świadczy on faktycznie pracy lub zasiłek chorobowy z tytułu odprowadzanych przez pracodawcę składek społecznych. Praca i czas jej wykonywania podlega wyjątkowo doprecyzowanym normom, które mają chronić pracownika przed nadmiernym wykorzystaniem ze strony pracodawcy (np. przerwa w trakcie pracy > 60min lub dwie zwolnienie pracownicy w ciąży na badania okresowe). Za pracę w godzinach nadliczbowych, prace w porze nocnej lub pracę w niedzielę i święta przysługują dni wolne od pracy bądź rekompensaty finansowe. Te kwestie również nie zależą od pracodawcy, bowiem są ściśle określone przez ustawodawcę, po to by w pełni chronić pracownika.

Pracodawca każdą zmianę warunków pracy i płacy musi skonsultować z zakładową organizacją pracy lub pracownikiem. Na pracodawcy spoczywa szereg obowiązków względem pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zagwarantowanie odzieży roboczej, jeżeli podczas wykonywania określonego rodzaju pracy jest to konieczne, pracodawca ma obowiązek zapobiegać mobbingowi i jakimkolwiek innym zachowaniom dyskryminacyjnym, ponadto ma dbać o rozwój zawodowy swoich pracowników (wdrażanie potrzebnych szkoleń lub nowych technik ułatwiających pracę na danym stanowisku) .

Najistotniejszą rzeczą dla pracownika, która wynika z umowy o pracę jest odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, chorobowe przez zakład pracy (pracodawcę), dzięki którym wypłacane są zasiłki a później naliczona emerytura (gwarancja stabilnej przyszłości). Ponadto obowiązek rozliczania się z Państwem pracowników zatrudnionym na umowę o pracę jest poniekąd przeniesiony na pracodawcę. To on dostarcza do Urzędu Skarbowego i ZUS-u roczne rozliczenia i reguluje związane z tym należności finansowe.