# Bez kategorii

Mobbing – czy pracodawca ma obowiązek mu przeciwdziałać?

Co to takiego, czym jest ‘mobbing’? Według ustawodawcy jest to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu. Przejawia się w złym traktowaniu pracownika przez współpracujących lub kadrę zarządzającą (może to być jedna osoba, która dopuszcza się mobbingu w zakładzie pracy), którym chcą go poniżyć lub ośmieszyć. To przede wszystkim takie postępowanie względem pracownika, które skutkuje izolowaniem go w środowisku pracowniczym, powoduje u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, stany lękowe czy po prostu psychiczny dyskomfort.

Takiemu zachowaniu pracodawca ma przeciwdziałać. Jest to jego nadrzędny obowiązek względem pracownika. Bezpośrednio koresponduje to z zasadą niedyskryminacji pracowników, zasadą równego traktowania, obowiązkiem wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego czy obowiązku stwarzania warunków sprzyjających i bezpiecznych miejsca pracy. Pracodawca powinien w szczególności poinformować o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu swoich pracowników oraz poinformować ich o procedurach, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska w zakładzie pracy. Dobór właściwych środków uzależniony pozostaje oczywiście od konkretnego pracodawcy i najczęściej regulacje szczegółowe znajdują się w regulaminie pracy.

Pracodawca przede wszystkim powinien zagwarantować i umożliwić pracownikowi złożenie skargi na osobę, która dopuszcza się w stosunku do niego mobbingu, tak by dało mu poczucie bezpieczeństwa i pewność zachowania dyskrecji oraz rozwiązania sprawy w sposób definitywny. Osoba, która dopuszcza się względem konkretnego pracownika lub grupy pracowników mobbingu może zostać zwolniona przez pracodawcę bez zachowania terminu wypowiedzenia (niezwłocznie).

A co jeśli to pracodawca dopuszcza się zachowania, które ingeruje w nasze podstawowe prawa? W takiej sytuacji pracownik podlega ochronie i nie powinien godzić się na takie zachowanie swojego pracodawcy. Może on dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (jeżeli mobbing wywołał u pracownika rozstrój zdrowia), rozwiązać umowę o pracę i dochodzić odszkodowania na drodze sądowej. W oświadczeniu o rozwiązaniu umowy należy wskazać przyczynę podjętej decyzji, ewentualnie krótko opisać sytuację jaka miała miejsce w zakładzie pracy i stała się przyczyną niniejszego pisma o rozwiązaniu umowy.