# Bez kategorii

Urlop wychowawczy – ABC rodzica

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracownika. To on decyduje, w którym momencie z niego skorzysta i ile będzie on trwać.

Wniosek o urlop wychowawczy powinien być złożony w okresie nie krótszym niż 21 dni przez rozpoczęciem takiego urlopu.

Urlop wychowawczy wiąże się z rodzicielstwem. Pracownik taki musi być jednak zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy.  Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.  Urlop wychowawczy może trwać najdłużej 36 miesięcy.  Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Jeżeli z powodu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika , niezależnie od urlopu, o którym mowa powyżej, może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Urlopy wychowawcze przysługują obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Pamiętajmy jednak, że z 36-miesięcznego urlopu wychowawczego, jeden miesiąc przeznaczony jest wyłącznie dla drugiego rodzica.
Jednakże jeden rodzic dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze pełnych 36 miesięcy, jeżeli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu

Urlop wychowawczy jest bezpłatny.

 W czasie urlopu wychowawczego pracownik ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy albo inną działalność, a także naukę lub szkolenie, jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie- za zgodą pracodawcy,
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy