# Bez kategorii

Wypowiedzenie zmieniające – co tak właściwie może zmienić?

Złożenie oświadczenia woli w sprawie zmiany istotnych warunków pracy powinno być dokonane na piśmie. Co do zasady przyjmuję się, że jest to oświadczenie woli pracodawcy.

Celem wypowiedzenia zmieniającego jest przekształcenie stosunku pracy poprzez wprowadzenie nowych warunków pracy lub płacy. W wypowiedzeniu zmieniającym najczęściej zmianie ulega wynagrodzenie za pracę. Niemniej jednak w drodze tej instytucji prawa pracy pracodawca może określić całkowicie nowy rodzaj pracy (zgodny z predyspozycjami i umiejętnościami czy kwalifikacjami pracownika) lub zmniejszyć zakres pracy pierwotnie wykonywanej do określonych etapów produkcji czy wybranych czynności. Zmianie może ulec czas świadczenia pracy (jednak normy musza zostać zachowane) lub miejsce świadczenia pracy (może to być również kraj poza granicami RP jeśli pracodawca zapewni pracownikowi odpowiednie zakwaterowanie i kontakt  z rodziną). Przez dokonanie wypowiedzenia zmieniającego nie jest możliwa zmiana rodzaju umowy o pracę, np. przekształcenie umowy na czas nieokreślony w którąkolwiek umowę terminową. Pracodawca nie może zmienić również podstawy stosunku pracy (z umownej na pozaumowną bądź odwrotnie) w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Od dnia, w którym pracownik zapoznał się z treścią wypowiedzenia zmieniającego biegnie okres równy okresowi wypowiedzenia po którym wejdą w życie nowe warunki umowy o pracę (jeżeli pracownik wyrazi na nie zgodę) lub umowa zostanie rozwiązana (pracownik nie wyraża zgody na nowe warunki płacy i pracy). Oświadczenie woli pracownik powinien złożyć do połowy okresu wypowiedzenia. Jeżeli uważa, że zaproponowane warunki płacy i pracy są sprzeczne z prawem lub naruszają przepisy prawa albo nowe warunki pracy są nieuzasadnione sytuacją firmy (pracodawcy) i naruszają zasady współżycia społecznego pracownik może odwołać się do sądu pracy w terminie 7 dni od złożenia przez pracodawcę oświadczenia woli w przedmiocie zmiany. Pracownik może żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenia dotychczasowych warunków pracy i płacy, przywrócenia do pracy na dotychczasowych warunkach pracy i płacy lub odszkodowania maksymalnie za przysługujący okres wypowiedzenia. Prawo odwołania do sądu nie jest uzależnione od złożenia oświadczenia woli o odmowie przyjęcia nowych warunków. W sytuacji, kiedy sąd nie uwzględni naszego roszczenia, a termin na złożenie stosownego oświadczenia upłynął, stosunek pracy nie ulega rozwiązaniu, a będzie realizowany na nowych (gorszych) warunkach.