# Bez kategorii

Umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji może dotyczyć dwóch okresów :

  • umowa zawarta na czas trwania stosunku pracy,
  • umowa zawarta na okres po ustaniu stosunku pracy

Co jest treścią takiej umowy ?

W umowie o zakazie konkurencji pracownik zobowiązuje się, że nie będzie wobec pracodawcy prowadzić działalności konkurencyjnej ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność. Nie ma znaczenia czy czynności w zakresie konkurencyjnym do działalności pracodawcy są odpłatne czy nieodpłatne.

Warto dodać, że pracodawca może uzależnić zawarcie umowy o pracę od równoczesnego zawarcia umowy o zakazie konkurencji .

Jakie są wymogi dla umowy o zakazie konkurencji ?

Umowa taka wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.

W umowie należy dokładnie określić zakres zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej .

Co dokładnie mamy rozumieć przez „działalność konkurencyjną” ?

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego „(…) konkurencyjną działalnością jest aktywność przejawiana w tym samym lub takim samym zakresie przedmiotowym i skierowana do tego samego kręgu odbiorców, pokrywająca się – chociażby częściowo – z zakresem działalności podstawowej lub ubocznej pracodawcy „