# Bez kategorii

Kara upomnienia i nagany

Przepisy kodeksu pracy przewidują w ramach kar porządkowych karę upomnienia oraz karę nagany. Pracodawca może wymierzyć wymienione wyżej kary pracownikowi za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz przyjętego sposobu potwierdzania obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. O ile przewinienie pracownika polega na nieprzestrzeganiu przepisów bhp bądź przeciwpożarowych tudzież na nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy bądź przebywania w pracy pod wpływem alkoholu – pracodawca może zastosować również karę pieniężną w kwocie nieprzekraczającej każdorazowo jednodniowego wynagrodzenia, zaś łącznie – dziesiątej części miesięcznego wynagrodzenia.


Pracodawca może wymierzyć karę w terminie dwutygodniowym od dnia powzięcia informacji o naruszeniu, jakiego dopuścił się pracownik, nie później jednak niż na trzy miesiące od daty samego przewinienia. Zastosowanie kary wymaga uprzedniego wysłuchania pracownika, któremu następnie doręcza się pisemne zawiadomienie o zastosowanej karze. Odpis zawiadomienia trafia do akt osobowych pracownika.
W terminie siedmiodniowym pracownik może wnieść sprzeciw od kary porządkowej. Pracodawca decyduje o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu w terminie czternastodniowym i po konsultacji z organizacją związkową. Brak odpowiedzi pracodawcy uważa się za uwzględnienie sprzeciwu.
W przypadku odrzucenia sprzeciwu przez pracodawcę – pracownikowi przysługuje roszczenie o uchylenie kary porządkowej na drodze sądowej.
W sytuacji gdy kara porządkowa się ostanie – czy to z uwagi na brak sprzeciwu pracownika, czy też z uwagi nie jego nieuwzględnienie (a dalej – oddalenie powództwa przez sąd) – adnotacja o niej powinna zostać usunięta z akt pracownika po roku nienagannej pracy