# Bez kategorii

Sprostowanie świadectwa pracy w razie uznania przez sąd, iż rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia zostało dokonane z naruszeniem przepisów

 

Jednym z kluczowych roszczeń przysługujących pracownikowi w sytuacji rozwiązania bądź wygaśnięcia stosunku pracy jest roszczenie o wydanie świadectwa pracy. Doniosłość znaczenia tego dokumentu wynika z faktu, iż stanowi on jedyną formę wykazania doświadczenia zawodowego pracownika, który właśnie będzie poszukiwał nowego zatrudnienia. Świadectwo pracy, które daje obraz dobrego, doświadczonego fachowca stanowi w takiej sytuacji nieprzeceniony kapitał pozwalający odnaleźć się na rynku pracy.


Z uwagi na opisane wyżej okoliczności mające wpływ na znacznie świadectwa pracy – ustawodawca przewidział cały szereg uprawnień po stronie pracownika zmierzających do zagwarantowania mu możliwości skutecznego ubiegania się o uzyskanie świadectwa pracy odpowiedniej treści bądź sprostowanie tej treści w razie zaistnienia pomyłek i nieścisłości.
Szczególna sytuacja ma miejsce, gdy rozwiązanie umowy o pracę następuje bez wypowiedzenia – z winy pracownika w trybie art. 52 kodeksu pracy. Ta forma wygaśnięcia stosunku pracy, o ile znajdzie odzwierciedlenie w świadectwie pracy, stawia pracownika w złym świetle. Stosować ją można bowiem jedynie wtedy, gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, popełnienia przez niego przestępstwa, które uniemożliwia mu dalszą pracę na dotychczasowym stanowisku bądź też zawinionej utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy. Adnotacja dotycząca tego rodzaju okoliczności z całą pewnością nie jest dobrą rekomendacją.
Przepisy kodeksu pracy przewidują jednak uprawnienie pracownika do sądowej kontroli rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. O ile zaś sąd stwierdzi, iż umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów – może przyznać pracownikowi odszkodowanie bądź przywrócić go do pracy na poprzednich warunkach.
W sytuacji wydania przez sąd opisanego wyżej rozstrzygnięcia pracownikowi przysługuje jeszcze jedno uprawnienie. Pracownik może bowiem żądać, by zostało mu wydane świadectwo pracy, w którym jako tryb rozwiązania umowy wskazane będzie rozwiązanie jej za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.