# Bez kategorii

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

 

W praktyce zdarza się bardzo często, że określona linia polityki kadrowej bądź płacowej pracodawcy prowadzi do decyzji o zmianie warunków, na jakich pracownik będzie dalej świadczył pracę. O ile zmiana taka zostanie ujęta w formie pisemnej i doręczona pracownikowi – z chwilą doręczenia dokonuje się wypowiedzenie warunków pracy i płacy.


O ile wypowiedzenie takie należy uznać za dokonane z chwilą doręczenia pisemnej propozycji nowych warunków pracownikowi, o tyle skutki takiego wypowiedzenia zależą od reakcji pracownika. Pracownik może bowiem w terminie odpowiadającym połowie okresu wypowiedzenia nie wyrazić zgody na nowe warunki – w takiej sytuacji wypowiedzenie warunków pracy staje się z mocy prawa wypowiedzeniem umowy o pracę i powoduje rozwiązanie umowy o pracę z upływem okresu wypowiedzenia.
Czas trwania okresu wypowiedzenia zależy tu – tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę – od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, zaś 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.
W sytuacji gdy pracownik nie odmówi przyjęcia nowych warunków pracy i płacy w przewidzianym przepisami terminie – przyjmuje się, że wyraził on zgodę na te warunki.
Niezależnie jednak od uprawnienia do odmowy przyjęcia nowych warunków, pracownik może także zaskarżyć takie wypowiedzenie do Sądu Pracy w terminie siedmiu dni na takich samych zasadach, na jaki zaskarża się wypowiedzenie umowy o pracę. Jeżeli Sąd stwierdzi, iż wypowiedzenie warunków pracy i płacy dokonane zostało z pogwałceniem przepisów bądź w sposób bezzasadny – może przywrócić pracownika do pracy na poprzednich warunkach.