# Bez kategorii

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jakie możliwości prawne ma pracownik aby je zakwestionować?

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z winy pracownika  w razie :

-ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych  np. jego działanie cechuje rażące niedbalstwo,

-popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

-zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

Co może zrobić pracownik, jeżeli rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie?

Przysługuje mu roszczenie o :

-przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach → ma prawo domagać się zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, jakie zajmował uprzednio, nie wystarczy zaś zapewnienie mu pracy na stanowisku równorzędnym

-odszkodowanie – o odszkodowaniu orzeka sąd pracy ; przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonanie określonej pracy- w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni

Warto zaznaczyć, że pracownikowi też przysługuje prawo rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Takie oświadczenie musi być złożone przez niego na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy .