# Bez kategorii

Czy pracodawca musi przeciwdziałać mobbingowi?

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca musi przeciwdziałać mobbingowi.

Co w ogóle oznacza mobbing ?

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

  •  jeżeli skutkiem mobbingu był rozstrój zdrowia, pracownik może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy adekwatnej do doznanej szkody.
  • jeżeli skutkiem mobbingu było rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę, może on dochodzić odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.