# Bez kategorii

Odprawa pieniężna przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika – kiedy się należy?

Odprawa pieniężna przy rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika- kiedy się należy?

 Warunkiem otrzymania odprawy pieniężnej jest posiadanie statusu pracownika u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 osób oraz utracenie zatrudnienia z winy pracodawcy.

Rozwiązanie takiego stosunku pracy następuje w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni, zwolnienie obejmuje co najmniej :

10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

10 % pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, jednakże mniej niż 300,

30 pracowników, jeżeli pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników.

Do odprawy uprawnieni są nie tylko pracownicy zwalniani grupowo, ale także ci, którzy zwalniani są indywidualnie .

Kiedy należy się odprawa pieniężna?

Jak już wspomniano powyżej rozwiązanie stosunku pracy musi nastąpić z winy pracodawcy. Przyczyny :

  • niekorzystna sytuacja finansowa pracodawcy,
  • likwidacja określonych stanowisk pracy,
  • ogłoszenie upadłości/ likwidacja pracodawcy

Odprawa pieniężna nie będzie przysługiwać

  1. a) pracownikowi mianowanemu,
  2. b) tymczasowemu;
  3. c) który sam złożył wypowiedzenie
  4. d) pracownikowi, który zostaje zwolniony z winy leżącej po jego stronie np. regularne niedopełnianie obowiązków ,
  5. e) zatrudnionemu na podstawie umowy o dzieło, umowy o zlecenie.