# Bez kategorii

Kara upomnienia i nagany – za co i kiedy możliwa?

Pracodawca może nałożyć na pracownika karę upomnienia lub nagany tylko wtedy, gdy działanie pracownika jest bezprawne i zawinione.

Za co kara upomnienia lub nagany?

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy

→ spóźnianie się do pracy,

→ wykonywanie w czasie pracy rzeczy niezwiązanych z obowiązkami pracownika,

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy np.

→ brak dbałości o miejsce pracy,

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów przeciwpożarowych

→ palenie papierosów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

  • za nieprzestrzeganie przez pracownika przyjętego sposobu potwierdzenia przybycia i obecności w pracy np.

→ podpisywanie się za nieobecnego pracownika na liście obecnych pracowników w pracy danego dnia,

  • za nieprzestrzeganie usprawiedliwiania nieobecności w pracy