# Bez kategorii

Twój pracownik bez uzasadnienia rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia? Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie

Pracownik, który decyduje się na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest zobligowany do zachowania terminu 1 miesięcznego, który liczy się od dnia wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia przez pracownika lub dnia powzięcia o nich wiadomości, a są to: nie przeniesienie w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim pracownika na stanowisko odpowiednie ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe oraz ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Do najczęstszych naruszeń pracodawcy należą: nieterminowe wypłacanie wynagrodzenia, nierówne traktowanie pracowników, nie zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, nie przestrzeganie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy i urlopach.

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie, z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy. Brak  przyczyny uzasadniającej nie skutkuje  nieważności oświadczenie, ale powoduje jego wadliwość. Okoliczności te wyjaśni sąd pracy, jeżeli pracodawca zdecyduje się dochodzić odszkodowania z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy. Jeżeli pracodawca wykaże przed sądem, że nie było podstaw do zakończenia stosunku pracy w trybie natychmiastowym z winy zakładu pracy, to będzie mógł wystąpić o odszkodowanie od pracownika. Pracodawcy przysługuje odszkodowanie równe wysokości wynagrodzenia pracownika za okres (niezachowanego) wypowiedzenia lub w przypadku rozwiązania w ten sposób umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.