# Bez kategorii

Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

Thionville: Mehrere Tote bei schwerem Zugunglück
Bei einem Zugunglück nahe der lothringischen Ortschaft Zoufftgen sind mindestens zwölf Menschen getötet worden, Dutzende wurden verletzt. Das gaben französische Rettungskräfte bekannt. Zu dem Unfall kam es auf der Strecke Thionville-Luxemburg, unmittelbar an der luxemburgischen Grenze. Dort stieß ein Güterzug mit einem Regionalzug aus Luxemburg zusammen.
Das Unglück hat sich an einer Baustelle ereignet, an der Züge im Wechselverkehr dasselbe Gleis befahren. Unter den Toten sind auch die beiden Lokführer der Züge.


Foto: Jung
Presse&Bilderdienst Jürgen Jung
Zur Louismühle 15
66359 Bous
Tel: 01733125894
Bankverbindung: KSK Saarlouis
Blz: 59350110
Kn: 247393457
Miglied beim Deutsche-Fotojournalisten e.V. DFJ

 

Przepisy kodeksu pracy zobowiązują pracownika do wykonywania pracy w sposób staranny i sumienny, a nadto zgodny z poleceniami pracodawcy, o ile nie naruszają prawa. Uchybienie temu obowiązkowi polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracowniczych prowadzi do odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy.


Zakres odpowiedzialności odpowiada wysokości poniesionej przez pracodawcę szkody, przy czym obejmuje jedynie normalne następstwa działania pracownika, a więc takie, których prawdopodobieństwo wzrasta każdorazowo przy zaistnieniu przyczyny – w tym przypadku zaniechania, jakiego dopuszcza się pracownik.
Ciężar wykazania rozmiarów szkody oraz związku przyczynowego, jaki łączy działanie pracownika z zaistniałą szkodą spoczywa na pracowniku. Szczególne znaczenie ma tu fakt, iż pracownik nie ponosi odpowiedzialności w granicach ryzyka związanego z działalnością pracodawcy, w szczególności – dopuszczalnego ryzyka.
Odpowiedzialność pracownika podlega istotnym ograniczeniom. Pracownik ponosi odpowiedzialność jedynie w granicach trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeżeli szkoda zostanie wyrządzona osobie trzeciej – odpowiedzialność wobec niej ponosi pracodawca, który następnie może dochodzić poniesionej tym samym szkody od pracownika – znów jedynie w granicach trzymiesięcznego wynagrodzenia. Ograniczenie odpowiedzialności pracownika do trzymiesięcznego wynagrodzenia nie obowiązuje jedynie w przypadku, gdy szkoda została wyrządzona umyślnie.