# Bez kategorii

Ponowne zatrudnienie pracownika po rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia – z czym się wiąże?

Obowiązujące przepisy prawa pracy pozwalają byłym pracownikom ubiegać się o ponowne zatrudnienie u tego samego pracodawcy. Obejmuje to sytuację, gdy zwolnienie pracownika z pracy było przez niego niezawinione. Osoba, z którą pracodawca rozwiązał umowę o pracę bez wypowiedzenia z powodu zbyt długiego przebywania na zwolnieniach lekarskich lub pracownik, który został zwolniony w ramach zwolnienia grupowego po ustaniu przyczyny zwolnienia może zgłosić chęć swojego powrotu do pracy. Niestety możliwość zgłoszenia do pracy jest ograniczona okresem 6 miesięcznym, liczonym od dnia od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z powodu długotrwałej niezdolności do pracy w związku z chorobą. Termin ten może przekroczyć jedynie osoba, która pobiera świadczenia rehabilitacyjne i zgłosi swój powrót do pracy niezwłocznie po wyczerpaniu tego świadczenia. Wówczas pracodawca w miarę możliwości powinien ponownie zatrudnić pracownika. Nie ma on zatem obowiązku zatrudnienia byłego pracownika, ale jeżeli  dysponuje wolnymi miejscami pracy, a pracownik ma kwalifikacje niezbędne do podjęcia wolnej pracy. Nie musi to być praca na poprzednich warunkach lub tym samym stanowisku pracy. Wskazuje się, że jeżeli jest w zakładzie pracy wolne stanowisko najlepiej odpowiadające kwalifikacjom pracownika, który żąda nawiązania stosunku pracy powinno być one zaoferowane przez pracodawcę. Z obowiązku przyjęcia do pracy byłego pracownika zwalnia pracodawcę brak odpowiedniego stanowiska pracy lub odrzucenie przez pracownika przedstawionej oferty pracy.

Podobny obowiązek ciąży na pracodawcy względem pracowników, z którymi rozwiązał stosunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, a w szczególności jeżeli zwolnienie nastąpiło z przyczyn niedotyczących pracowników. Dla tak zwolnionego pracownika muszą zaistnieć kumulatywnie trzy przesłanki, które zobligują pracodawcę do ponownego zaoferowania stanowiska pracy. Pracownik zwolniony w powyższych okolicznościach musi zgłosić swój zamiar podjęcia zatrudnienia u byłego pracodawcy w ciągu roku od dnia rozwiązania z nim stosunku pracy, a pracodawca ogłosił nabór pracowników z grupy zawodowej, do której zalicza się zwolniony. Nawiązanie stosunku pracy z takim pracownikiem powinno wtedy nastąpić w okresie 15 miesięcy liczonych również od daty rozwiązania umowy o pracę.

Po upływie wskazanych terminów prawo do żądania ponownego zatrudnienia wygasa.