# Bez kategorii

Ponowne zatrudnienie pracownika, który opuścił areszt

Zastosowanie w procesie karnym tymczasowego aresztowania i wynikająca z niego izolacja penitencjarna pociągają za sobą niezwykle istotne skutki dla podejrzanego czy oskarżonego, którego dotyczą. Skutki te zachodzą również na gruncie przepisów prawa pracy, wpływając na sytuację aresztowanego jako pracownika.

W myśl przepisów kodeksu pracy, umowa o pracę wygasa z mocy prawa wskutek nieobecności pracownika spowodowanej stosowaniem wobec niego tymczasowego aresztowania. Do wyekspirowania umowy dochodzi po upływie trzech miesięcy stosowania wskazanego wyżej środka zapobiegawczego.

Przepisy przewidują jednak możliwość odzyskania przez pracownika zatrudnienia. Wymaga to umorzenia postępowania karnego lub wydania wyroku skazującego, przy czym zasada ta nie znajduje zastosowania, jeżeli do umorzenia dojdzie wskutek przedawnienia lub amnestii bądź też sąd wyda w sprawie karnej wyrok warunkowo umarzający postępowanie.

Pracownik, którego umowa o pracę wygasła w opisanych wyżej okolicznościach, może odzyskać pracę, jeżeli dochowa ustawowego terminu. Obowiązek zatrudnienia takiego pracownika spoczywa bowiem na pracodawcy jedynie w sytuacji, gdy ten zgłosi się w terminie siedmiu dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia w przedmiocie umorzenia bądź uniewinnienia zapadłego w procesie karnym.