# Bez kategorii

Wyłączenie odpowiedzialności pracownika za mienie powierzone

44434744_f2c19bdca7_b

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone cechuje się znacznie większym rygoryzmem niż odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną pracodawcy ponoszona na zasadach ogólnych. O ile bowiem zastosowanie znajdują zasady ogólne, a szkoda została wyrządzona nieumyślnie – odpowiedzialność pracownika ulega ograniczeniu do trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dacie jej wyrządzenia. Rzecz ma się zupełnie inaczej w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone.

O ile bowiem pracodawca powierzy pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, pracownik odpowiada za szkodę powstałą w tym mieniu w pełnej wysokości. Nie przysługuje mu w tym przypadku ograniczenie opisane powyżej. Odpowiedzialność za szkodę w pełnym zakresie pracodawca może rozciągnąć również na inne mienie, jeżeli powierzy je pracownikowi z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

Nie oznacza to jednak, że pracownik nie ma żadnej możliwości uchylenia się od odpowiedzialności za takie mienie. Uchylenie takie jest możliwe w sytuacji, gdy pracownik wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia. W praktyce oznacza to potrzebę udowodnienia w procesie, iż organizacja i warunki pracy w zakładzie były na tyle wadliwe i nieodpowiednie, że nawet przy dochowaniu najwyższej staranności pracownik nie miał szansy uniknąć uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia.